u - otkrdv@uv`jtv@uv@uemqv@uktm`q eqthsv@uktm`q eqthsv@ufqnvv@uktm`q eqths - v@uktm`q eqths - v@u\v@u@S v